dinsdag 31 december 2002

Werking in 2002

3 februari – Een tweede bushokje op Dorpsplein mag

In uitvoering van onze nieuwjaarsbrief (zie folder december 2001) hebben we werk gemaakt van de vraag van onze inwoners om ook een bushokje te plaatsen in’t centrum, Dorpsplein, richting Weg naar Bree.
Op 20 januari jl. legden we deze vraag voor aan De Lijn en aan het gemeentebestuur.
Het gemeentebestuur antwoordde bij brief van 28 januari 2002 en De Lijn bij brief van 31 januari 2002. Uit de brief van De Lijn kunnen we afleiden dat zij positief reageren om op deze plaats een extra hokje te plaatsen. Zij hebben al een bestelbon in die zin overgemaakt aan het gemeentebestuur.
Wij hebben het gemeentebestuur de vraag gesteld hoe of zij wenst in te gaan op dit positief advies en aanbod van De Lijn.
Zo’n twee jaar later werd het hokje geplaatst…

18 maart – De vele gezichten van Opglabbeek
Opglabbeek verenigt in zich twee belangrijke kenmerken, gezichten als het ware:
- een eerder ‘nieuw’, industrieel gezicht
- en een eerder ‘oud’, natuur en toeristisch gezicht.
Dit zijn de troeven van onze gemeente!

Toch enkele bemerkingen:
- werkgelegenheid is belangrijk, onze industriezone ook. Het RSV heeft dit verankerd. Bij een mogelijke uitbreiding moet volgens PRO terdege rekening gehouden worden met de leefbaarheid van de wijk Nieuwe Kempen. Ze mag geen eiland worden in een paarse, industriële zee (Genk Noord en Opglabbeek Noord);
- Nieuwe woningen zijn nodig, betaalbare woningen nog meer. PRO doet een oproep om ook sociale woningen te voorzien in de bijkomende woningen.
- Natuur is onze grote troef. De Bosbeekvallei en haar uitlopers zijn van groot belang. Ook dit heeft de Vlaamse regering onlangs erkend (Habitat en Vogelrichtlijngebied). Toerisme, dit gebied laten ontdekken door anderen, door jongeren, moet geleid gebeuren, gedecentraliseerd, kortom via zgn.“poorten”. Wilhelm Tell en ’t Laer kunnen deze rol vervullen.
PRO roept eveneens de provincieraadsleden op om het provinciaal belang te laten primeren op puur lokaal belang. Plannen betekent kiezen en keuzes maken is niet makkelijk. En iedereen alles geven, elk verlanglijstje vervullen is onmogelijk.

April – Folder nr. 4 viel in de brievenbussen
Thema’s:
- Poltergeist in Opglabbeek?
- Fietspaden Weg naar Bree
- Bushokje op het Dorpsplein

29 mei – Denneweelde opnieuw op de kaart zetten!
PRO organiseerde een buurtvergadering in de wijk Denneweelde op het (basket)pleintje. Bedoeling van de vergadering was met de buurtbewoners van gedachten te wisselen over de mogelijke inrichting van dit plein. Al vlug werd duidelijk dat er meer, veel meer aan bod zou komen ...
De wijkbewoners voelen zich in de steek gelaten door het gemeentebestuur en appreciëren het PRO-initiatief. Ze willen de wijk opnieuw op de kaart zetten!
Ruim 25 buurtbewoners (kinderen en ouders) kwamen samen en wisselden met PRO en met mekaar van gedachten over het pleintje, over de wijk en over mogelijke wijkactiviteiten ...

27 juni – Werk gemeenteraadsleden verbetert: raadsledenlokaal in het oud gemeentehuis!
Op 22 januari 2001 lanceerde PRO een aantal voorstellen ter verbetering van de uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid.
Midden vorig jaar werd al een stapje gezet met de oprichting van de gemeenteraadscommissies. Maar vanaf 1 september wordt een volgende én grotere stap gezet.
Op een schriftelijke vraag van PRO antwoordde het college dat in het oud gemeentehuis een lokaal ter beschikking komt van de raadsleden. In dit lokaal zal de nodige infrastructuur en documentatie (op papier en digitaal) aanwezig zijn om de job van raadslid naar behoren en goed geïnformeerd uit te oefenen.
PRO zal zeker gebruik maken van dit aanbod! PRO hoopt er ook de CD&V-raadsleden veelvuldig gebruik zullen maken van deze dienstverlening. Immers, een goed geïnformeerd persoon is er minstens 2 waard!
Intussen is dit lokaal opnieuw gesloten…

4 oktober - Bomspotting in Kleine Brogel
Net zoals vorig jaar neemt PRO opnieuw deel aan de burgerinspectie van de militaire basis Kleine Brogel: burgers op zoek naar kernwapens ... Deze bomspotting is de laatste in de hoop dat volgend jaar deze massavernietigingswapens ons land verlaten hebben ...
Vorig lukten op een relatief eenvoudige manier meer dan 800 bomspotters de NAVO-basis te betreden (Fabian was er een van), tot op de start- en landingsbaan. Zelfs CNN besteedde aandacht aan deze bomspotters.
Zal het dit jaar opnieuw zo eenvoudig gaan? Zijn het leger en de politie deze keer beter voorbereid? Zal de basis wel bereikbaar zijn?
Erik en Fabian willen het proberen!

November – Onze 5e folder valt in de bussen…
Thema’s:
- buurtactivering: subsidies voor straatactiviteiten
- OCMW-vergaderingen openbaar
- gemeentelijk sportbeleid trekt volop kaart van de jeugd

18 november - Cross Border Lease: de nieuwe ezel die geld schijt?
“De pessimist klaagt over de wind, de optimist verwacht dat die draait en de realist stelt de zeilen bij”, citaat volgens William Arthur Ward
Op het eerste zicht lijkt deze formule een snelle en veilige manier om aan geld te geraken. Een toverformule? Zeer vele gemeenten willen deze constructie op te zetten, deze transactie af te sluiten. Is dit de nieuwe ezel die geld schijt? Ook andere overheden hebben deze financiële spitstechnologie toegepast zoals bijv. de NMBS-treinstellen, de Liefkenshoektunnel door de Vlaamse overheid.
De burger verwacht van haar gemeente dat deze zich gedraagt als een goede huisvader en dat ze zich de nodige inspanningen getroost om de nodige middelen bij elkaar te zoeken en te vinden om te beleid te voeren.
PRO wil toch bedenkingen bij dit goudhaantje formuleren:
- door deze constructie werken we mee aan het afromen van de middelen voor een andere overheid om beleid te voeren;
- deze beslissing bindt de toekomstige generaties kiezers en politici. Is ze wel duurzaam?
Voor PRO lijkt de éénmalige opbrengst eerder een aalmoes dan een geschenk uit de hemel: € 1,25 miljoen voor het “verkopen” van de riolering voor 99 jaar ...
Intussen werd liep dossier met een serieuze sisser af… Het werd noppes, ’t was een luchtkasteel …

19 november – PRO draagt haar steentje bij
Op deze gemeenteraad gaf PRO de meerderheid een groene kaart voor de intentieverklaring die werd goedgekeurd naar aanleiding van het nieuwe decreet lokaal cultuurbeleid.
Via dit decreet wil de gemeente cultuur met de kleine “c” aanmoedigen en inspelen op het feit dat cultuur(verspreiding) start in onze wijken. Immers, een beweging start klein, zo ook een golfbeweging op het water: een steentje is genoeg ...
Het cultuurbeleidsplan dat op de raad van vandaag voorligt is een verdere vertaling van deze uitgangspunten. PRO handhaaft haar groene kaart en wil positief ingesteld maar kritisch haar steentje bijdragen aan de uitvoering van dit plan, zowel op de gemeenteraad als de cultuurraad.
Om dit te ondersteunen gaf Fabian een groen geverfd steentje af aan de schepen voor maatschappelijke ontwikkeling. Het steentje voor de voorzitster van de cultuurraad (die niet in het publiek zat) wordt later overhandigd.

December – Folder nr. 6 viel in de brievenbussen
Centrale thema: “de vogel en de kikker”.

zondag 15 december 2002

Folder: de vogel en de kikker ...

Vinger aan de Pols
jaargang 3, nummer 6, december 2002

Beste Opglabbekenaren,
Via deze weg aan jullie allen: een veilig en goed uiteinde! Een magisch begin! En een goede gezondheid in 2003!
Dirk, Fabian en Tony

Klein duimpje vertelt:
“Maak plaats, maak plaats: we hebben ongelooflijke haast …”
Onze samenleving raast nog sneller dan een HST. Tijd om te ademen, om te onthaasten, om de druk van ons af te zetten ontbreekt. Gevolgen hiervan zijn gekend en gebeuren dagelijks. Ofwel keren mensen zich af en worden ze onverschillig. Ofwel wordt heil en geluk gezocht in allerlei middelen en producten. Hier is een belangrijke taak voor de overheid weggelegd. Zij moet deze druk wegnemen of op zijn minst verminderen. En dit is niet te vatten in regels of op te leggen via wetteksten. Soms is het gewoon ons gezond boerenverstand laten werken.

“Mensen die nooit tijd hebben, doen het minste” Lichtenberg

DE VOGEL …
Een vogel vliegt hoog in de lucht, overschouwt het landschap dat onder hem voorbij trekt, hij ziet de grote lijnen. Hij bekijkt en bedenkt “waar wil ik naartoe en hoe vlieg ik ernaartoe?” De vogel, hij ziet alles vanbovenaf. Hij heeft en behoudt het overzicht.
Top-down.
Kortom: beleid voeren vanuit dit perspectief, oogpunt gaat op hoofdlijnen. Dit beleid zet stapstenen uit. De “Grote Politiek””
In de wetgeving werd dit vertaald door het verplicht opstellen van een beleidsplan dat een volledige legislatuur moet omvatten, zodus: 2000-2006, 2007-2012, ...

… EN DE KIKKER
Een kikker zit dicht bij de grond, dicht bij alles, tussen alles wat hem omringt en rond hem beweegt, met zijn voeten op en in de grond, voelt zich goed met alles wat rond hem beweegt. Hij ziet wel hoog in de lucht de vogel voorbij vliegen “Tja, waar zou die naartoe vliegen? Wat zou die zien?”… De kikker bekijkt alles vanonder uit.
Bottom-up.
Kortom: beleid dichtbij wat er leeft bij de mensen, in wijken, in straten, in verenigingen, ... De “kleine politiek”.

ZE ONTMOETEN ELKAAR IN:
· Een vragenkwartiertje voor inwoners na elke gemeenteraad;
· Verzoekrecht: inwoners kunnen onder een aantal voorwaarden zo’n verzoekschrift indienen bij de gemeenteraad die verplicht wordt dit te behandelen;
· Openbare gemeenteraadscommissievergaderingen en OCMW-raden (dit laatste is intussen al wet geworden);
· In een communicatieraad waarop inwoners problemen, voorstellen, … van hun buurt, wijk, …kunnen aankaarten en waarop hiervoor een timing wordt afgesproken;
· Via een communicatieambtenaar en/of een ombudsdienst;
· Via een klantvriendelijke dienstverlening (de lopende gemeentelijke projecten bestuurlijke vernieuwing en kwaliteitszorg beogen dit maar zitten blijkbaar in’t slop);
· Via inspraak en participatie: de traditionele adviesraden maar ook via andere vormen van participatie en buurtactivering: bijv. volksjury, buurtcontracten en –budgetten, ...;
· In een democratieplan: hoe zal en wil het bestuur de bevolking bij haar beleid betrekken;
· Herwaardering van het mandaat van gemeenteraadslid: goede democratische controle op het college vergroot goed en rechtvaardig bestuur voor alle inwoners

Het vogel- en kikkerperspectief vormt de leidraad voor AGALEV-Opglabbeek om het democratisch gehalte van onze gemeente blijvend te meten. We houden een VINGER aan de POLS. Wij houden u op de hoogte!
Wij zetten onze ronde in onze gemeente verder aan de hand van buurt- en open vergaderingen. Zo passeren we op
- 28 mei (opnieuw) in Denneweelde (basketbalpleintje);
- 19 september in Louwel (lokatie nog te bepalen);
- 25 november in een nog te bepalen wijk/buurt.

Tot dan?

EN HOPELIJK PEUZELT DE VOGEL DE KIKKER NIET OP ... ;-)

“Ervaring is eenvoudig de naam die we aan de som van onze fouten geven”, Oscar Wilde

woensdag 10 april 2002

Folder: Poltergeist? ... Een bushokje ... Fietspaden ...

Vinger aan de Pols
jaargang 3, nummer 4, april 2002

Gelukkig geen Poltergeist in Opglabbeek!
Dankzij de inspanningen van diverse inwoners zal het oud kerkhof niet ontruimd en niet verkaveld worden.
Zo bleek uit een telling bleek uitgevoerd tijdens Allerheiligen 2001 dat er nog 1099 bloemstukken werden geplaatst! Blijkbaar wou de christen(sic)-democratische meerderheid “de laatste rustplaats” van onze overleden inwoners opdoeken. Toch willen ze hun christelijke plicht (beperkt) nakomen en – zoals staat geschreven in BlikOpglabbeek – zal deze rustplaats gerespecteerd worden tot 2007 … En dan? Waakzaamheid geboden is en blijft de boodschap!
Voor Agalev is dit ‘oud’ kerkhof niet alleen een rustplaats voor onze dierbare overledenen maar het is ook één van de plaatsen om tot rust te komen in het hart van onze gemeente.

Er was eens … de vraag naar een bushokje op het Dorpsplein, richting Bree
Dit was één van de punten waarmee onze nieuwjaarsbrief 2002 eindigde en binnenkort zal het realiteit zijn. De kinderen en jongeren die dagelijks op deze plaats de bus nemen zullen in de toekomst een dak boven hun hoofd hebben bij regenweer. Ook voor hun ouders een geruststelling.
Na wat heen en weer geschrijf tussen onze fractie, het gemeentebestuur en De Lijn Limburg kreeg de plaatsing ervan groen licht. De kredieten (1500 euro, zo’n 60 000 BEF) werden op onze vraag opgenomen in de begroting 2002.

Fietspaden Weg naar Bree
Samen met het comité “Veilige fietspaden N730” hopen we dat de werken voor de aanleg van fietspaden langsheen de Weg naar Bree snel zullen starten. Minister Steve Stevaert heeft ons op 22 februari laten weten dat dit dossier voor hem prioritair is.
Wij houden ook de druk op de ketel!
Via deze weg willen we het comité een hart onder de riem steken en hen een proficiat toewerpen voor de jarenlange aangehouden druk voor veilige fietspaden langs deze druk bereden weg.

AGALEV: voor een bruisend Opglabbeek
Een samengaan van agalev, sp.a en onafhankelijken